DEKLARACJE

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce. Druki deklaracji w wersji papierowej są dostępne w przedszkolu u wychowawczyń grup oraz wersja elektroniczna do pobrania pod linkiem:

Deklaracje należy składać WYCHOWAWCZYNIOM GRUP od 07.03.2022 do11.03.2022.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

  • Prosimy o uważne wypełnienie deklaracji – uzupełnienie wszystkich potrzebnych danych oraz złożenie podpisów przez obojga rodziców
  • W deklaracji punkt dotyczący aktualizacji danych wypełniają tylko ci rodzice, u których nastąpiła zmiana w tym zakresie od momentu zawarcia umowy na rok 2021/2022.